Üdvözöljük a

Adatvédelem | GYMSKIK, Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Adatvédelem

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: GYMSM KIK) elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Szervezetünk, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el alábbi tájékoztatók tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a tájékoztatókban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (GYMSM KIK)
Adószáma: 18529186-2-08

Elérhetőségei:
– cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A
– e-mail: kamara@gymskik.hu
– telefon: +36 96 520 200
– honlap: www.gymskik.hu

Képviselője:
Kalmárné Dr. Hollósi Erika, kamarai titkár

Kamarai adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos kérdések:
– e-mail: adatvedelem@gymskik.hu
– posta: 9021 Győr, Szent István út 10/A
– személyesen: 9021 Győr, Szent István út 10/A

Adatvédelmi tisztviselő:
Eőry-Reuter Petra
– e-mail: adatvedelem@gymskik.hu
– telefonszáma: +36 96 520 215

A Kamara adatkezelése a következő jogszabályok szerint történik:
  – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.); – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Érintettek jogai
Az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintett az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:
– az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
– az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog
– az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog
– az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog
– az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog
– az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog
– az EU GDPR 21. cikke szerinti tiltakozáshoz való jog

Adatbiztonság
Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásukhoz szükségesek.

Jogorvoslati lehetőség
Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu


A GYMSM KIK tevékenységével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatók